13.04.2024 - Malatya Şehir Portalı & Malatya Firma Rehberi

Malatya Valiliği Güvenlik Kamerası Kararı

Malatya Valiliği Güvenlik Kamerası Kararı

Malatya Valiliği, iş yerlerine “güvenlik kamerası” takılması yönünde karar aldı

Malatya Valiliği, bazı işletmeler, iş yerleri, spor tesisi ve eğitim kurumlarına güvenlik kamerası takma zorunluluğu getirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, uygulamaya konulan kararıyla birlikte, karayolları üzerindeki dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonları ile belediye işletme belgeli her türlü konaklama tesis, halkın yoğun olarak bulunduğu alış veriş merkezleri, pasajlar ve iş hanlarına, ticaret ve işletme alanlarına, sanayi siteleri ile 100 metrekare üzerinde alana sahip fabrikalara ve üretim tesislerine güvenlik kamerası zorunluğu getirildi.

Hurda eşya alım satımı yapan işyerleri, yediemin otoparkları ile diğer otopark işletmeleri, araç kiralama hizmeti veren işyerleri ve 50 metrekare üzerinde alana sahip kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler ile alkollü içki satışı ve sunumu yapan işletmeler, eğlence mekanları, 100 metrekare üzerinde alana sahip marketler, kuyumcular ve döviz büroları ile eczanelerle özel okullar ve eğitim kurumları ile etüt merkezlerine de karar kapsamında güvenlik kamerası takılacak.

Kaynak : https://www.sondakika.com/

Malatya İli Genelinde İşyerlerine Güvenlik Kamerası Takılması Hakkında 2022/1 Nolu Valilik Kararı

KARAR TARİHİ : 22/02/2022

KARAR SAYISI : 2022/1

1. GENEL HÜKÜMLER

A. Amaç

Madde 1: Toplumsal huzurun ve güvenliğin, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin sağlanması, günümüzde teknolojik imkânlardan yararlanmayı zorunlu kılmaktadır. Suç oluşturan eylemlerin ve suça karışan kişi sayısının azaltılması için yapılacak her çalışmanın belli bir maliyeti olmasının yanında, bu çalışmaların suç nedeniyle oluşan maddi kayıpların önlenmesi ve toplumun kendisini güvende hissetmesi açısından getirdiği faydalar çok daha fazladır. Suç ve suçluyla mücadelede caydırıcı etkisi, suç oluştuktan sonra ise faillerin yakalanması ve delillerin tespiti bakımından güvenlik kameraları büyük öneme sahiptir. Güvenlik kameraları tarafından kapsanan alanda görüntülerin anbean kayıt altına alınabilmesi, o bölgede meydana gelen olayların ve olaylara karışan faillerin kolayca belirlenmesini sağlamaktadır. Güvenlik kameralarının suç eylemine karışan faillerin belirlenmesindeki öneminin yanında, suçun oluşmasını engelleyici etkisi de bulunmaktadır.

Kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal emniyetinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, trafik güvenliği ve yol emniyetinin sağlanması amacıyla; meydan, karayolları, cadde, sokak ve park gibi kamuya açık alanlarda kurulan görüntüleme ve plaka tanımayı sağlayan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de kullanılmaktadır. KGYS uygulamaları sayesinde kolluk kuvvetleri, güvenlik amaçlı kameralarla suç bölgelerinde ve halkımızın yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak ve meydanlarda meydana gelen olayları izleyebilmektedir. Ancak, kolluk güçlerinin mevcut kurulu sistemlerden yararlanarak suç işlenebilecek yerlerin tamamını kameralarla izlemesi mümkün olamamaktadır. Bu nedenle, özellikle hırsızlık, gasp gibi suçlara maruz kalan işyeri, ticarethane gibi yerlerde özel güvenlik hizmetlerinin devreye sokulması, özel güvenlik hizmetinin mümkün olmadığı işyerlerinde ise güvenlik amaçlı kamera kullanılmasının suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması bakımından gerekli olduğu değerlendirilerek, bu yerlerde güvenlik kamerası bulundurulması zorunlu hale getirilmektedir.

B. Kapsam

Madde 2: Malatya Valiliğince uygulamaya konulan bu karar Malatya İl sınırları dahilinde bulunan aşağıdaki işyerleri ve işletmeleri kapsar.

a) Karayolları üzerindeki dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonları ile turizm işletme belgeli ya da belediye işletme belgeli her türlü konaklama tesisleri,

b) Halkın yoğun olarak bulunduğu alış veriş merkezleri, pasajlar ve iş hanları (içerideki işletmeler hariç),

c) Belirli bir alanda toplu olarak faaliyet gösteren ticaret ve işletme alanları (kasaplar pazarı, sebze pazarı, hayvan pazarı v.b.),

ç) Sanayi siteleri ile 100 m² üzerinde alana sahip fabrika ve üretim tesisleri,

d) Hurda eşya alım satımı yapan işyerleri,

e) Yediemin otoparkları ile diğer otopark işletmeleri,

f) Araç kiralama hizmeti veren işyerleri,

g) 50 m² üzerinde alana sahip kahvehane, kıraathane, cafe ve internet cafeler,

h) Alkollü içki satışı ve sunumu yapan işletmeler ile diğer eğlence mekânları,

ı) 100 m² üzerinde alana sahip marketler,

i) Kuyumcular ve döviz büroları ile eczaneler,

j) Özel okullar ve eğitim kurumları ile etüt merkezleri, gündüz bakım evleri ve kreşler,

k) Konut siteleri ve toplu konut alanları,

l) Düğün salonları ve spor tesisleri.

C. Hukuki Dayanak

Madde 3:

(1) 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Madde 48)

(2) 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu (Madde 9/C,Ç,E,İMadde11/A,CMadde 66)

(3) 2803 Sayılı Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Kanunu (Madde 7/a)

(4) 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu (Madde/12)

(5) 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu (Madde 32)

(6) Alış Veriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik (Madde 19/2)

Ç. Temel İlkeler

Madde 4:

a) Toplumun daha huzurlu ve güvenli bir ortam içerisinde yaşamasının en önemli göstergelerinden biri bireylerin can ve mal güvenliğini tehdit eden suçların işlenme oranlarındaki azalmadır. Suç oranlarının azaltılması ise güvenlik kuvvetlerinin etkin çalışmalarının yanında bireylerin ve kuruluşların suçla mücadele konusunda üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi ve güvenlik kuvvetleriyle işbirliği yapmalarıyla mümkündür.

b) Kolluk Kuvvetlerinin, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması çalışmalarında sonuca ulaşmasında etkili olan birinci ve en önemli unsur vatandaşlardan elde ettiği bilgilerdir. Bu nedenle; asayiş ve güvenliğin sağlanmasında, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması çalışmalarında vatandaşların katılımının sağlanması temel bir ilkedir.

c) Şahıs ve işletmelerin taşınır ve taşınmaz mallarını koruma görevi öncelikle kendilerine ait olup bu mallara yasalara aykırı bir müdahalenin ve bu suretle suç oluşmasının engellenmesi için kamu idareleri tarafından kurulan Kent Güvenlik Sistemleri yanında özel işyerleri ve kuruluşlara ait güvenlik kameralarının kullanımı en etkili ve caydırıcı yöntemlerden biridir.

ç) Kolluk güçlerinin suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanması sağlamak amacıyla yapacağı çalışmaların etkin ve başarılı bir şekilde yürütülmesi için özel işyeri ve tesislerden özellik taşıyanlara güvenlik kamerası bulundurma zorunluluğu getirilmektedir.

d) Bu Karar kapsamında güvenlik kamerası takma zorunluluğu getirilen işyerleri ve tesislerin sahip ve işletmecilerinin, suçları soruşturmakla görevli kolluk görevlilerince talep edildiğinde kamera kayıtlarını paylaşmaları esastır.

e) Malatya İl sınırları dahilindeki işletme tesisler bu kararın uygulanma sahası olup karar 2 nci maddede sayılan yerleri kapsar. Ancak, ileride değişen ve gelişen şartlara uygun olarak, idare, güvenlik kamerası bulundurması gereken işyerlerini yeniden düzenleyebilir ve uygulamanın kapsamını genişletebilir.

2. UYGULAMA ESASLARI

Madde 5: 2’nci maddede belirtilen iş yerlerine ilk ruhsat başvurusunda; Belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, işyerleri ve işletmelerde güvenlik kamerası takılması hususu dikkate alınacaktır.

Madde 6: 2’nci maddede belirtilen ve halen faaliyette bulunan işyerlerinden güvenlik kamerası

bulunmayanlar, kararın kendilerine tebliğinden itibaren (3) ay içerisinde aşağıda belirtilen özelliklerde güvenlik kamerası takmakla yükümlüdür.

Madde 7: Kameraların kullanımı ve görüntülerin saklanma süre ve koşulları:

a) İç ve dış mekanlarda bulunan kameraların görüş alanı işyerinin tamamını kapsamalı ve (7) gün 24 saat kesintisiz kayıt yapabilmelidir.

b) Güvenlik kameraları karanlık ortamlarda da net kayıt yapabilme, yüz ve eşkal belirlemeye yardımcı olacak şekilde yerleştirilmelidir.

c) Güvenlik kameralarının yerleştirilmesinde aşamasında, Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 19.maddesi 2.fıkrasında belirtilen, bebek bakım odası ve tuvalet gibi niteliği itibariyle kayıt altına alınması uygun olmayan alanlar dışındaki ortak kullanım alanların kayıt altına alınmasına dikkat edilecektir.

ç) Kayıt cihazları yüksek çözünürlüklü, gündüz ve gece kayıt yapabilme özellikli ve USB bellek girişli olmalıdır.

d) Kamera görüntü kayıtları en az (30) gün süreyle saklanabilir olmalıdır.

e) Kayıt cihazında arşiv görüntülerine tarih ve saat girilerek kolayca ulaşılabilmeli, gerekli olduğunda güvenlik kuvvetlerinin kullanımına sunulmalıdır.

f) Kameralar ve kayıt cihazı elektrik kesintilerine karşı, yedek enerji kaynakları ile desteklenmelidir.

g) Kameraları ve kayıt cihazlarını darbe ve sabotajlara karşı gerekli koruma tedbirleri alınmalıdır.

ğ) Güvenlik kameraları ve kayıt cihazları periyodik bakımları yaptırılarak devamlı surette çalışır vaziyette bulundurulmalı, arızalı olanların ivedilikle onarımı yaptırılmalıdır.

3. CEZAİ HÜKÜMLER

Madde 8: Yapılacak kontrollerde güvenlik kameralarının belirtilen sürede kurulmaması veya çalışır halde olmaması, kamera ve kayıt cihazlarının kullanımında bu Karar hükümlerine aykırı davranılması durumlarında, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 32. Maddesi uygulanır.

4. YÜRÜRLÜK

Madde 9: Bu karar Malatya Valiliği tarafından yürütülür ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

İlanen tebliğ olunur.

 

Aydın BARUŞ
Vali

 

 

Kaynak : http://www.malatya.gov.tr/

Güvenlik Kamerası

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ